Derby Slim Fit Spodnie amp; Materiałowe Sons Blackwhite Shelby qazvn
Zapraszamy do specjalistycznych salonów : RZESZÓW - ul. Ks. Jana Popie³uszki 5 +48693693232; GLIWICE - ul. Dojazdowa 11 +48518053817; SZCZECIN - ul. Struga 15 +48501530451; KRAKÓW - Al. Jana Paw³a II 31 +48690245582; WARSZAWA ¦RÓDMIE¦CIE - ul. Pañska 73 +48506282081; WARSZAWA URSYNÓW - Al. KEN 49 +48513521080; BIA£YSTOK - ul. Wasilkowska 30 +48505549918; RADOM - ul. Marywilska 4 +48505549883; £ÓD¬ - ul. Kiliñskiego 298 +48505549828; WROC£AW - ul. Szkocka 3 +48505606680; KATOWICE - Al. Ro¼dzieñskiego 93 +48798049077; BYDGOSZCZ - ul. Szajnochy 2 +48514119128; GDAÑSK - ul. £ostowicka 4 +483220767; KOSZALIN - ul. Ko³³±taja 1A +48790896246; CZÊSTOCHOWA - ul. Kiedrzyñska 9 +48784535440; POZNAÑ - ul. Serbska 9 +48618429138; GDYNIA - ul. Nowodworcowa 22 +48502926802; ZAMO¦Æ - Al. 1 Maja 3 +48846279111.Zapraszamy do specjalistycznych salonów : RZESZÓW - ul. Ks. Jana Popie³uszki 5 +48693693232; GLIWICE - ul. Dojazdowa 11 +48518053817; SZCZECIN - ul. Struga 15 +48501530451; KRAKÓW - Al. Jana Paw³a II 31 +48690245582; WARSZAWA ¦RÓDMIE¦CIE - ul. Pañska 73 +48506282081; WARSZAWA URSYNÓW - Al. KEN 49 +48513521080; BIA£YSTOK - ul. Wasilkowska 30 +48505549918; RADOM - ul. Marywilska 4 +48505549883; £ÓD¬ - ul. Kiliñskiego 298 +48505549828; WROC£AW - ul. Szkocka 3 +48505606680; KATOWICE - Al. Ro¼dzieñskiego 93 +48798049077; BYDGOSZCZ - ul. Szajnochy 2 +48514119128; GDAÑSK - ul. £ostowicka 4 +483220767; KOSZALIN - ul. Ko³³±taja 1A +48790896246; CZÊSTOCHOWA - ul. Kiedrzyñska 9 +48784535440; POZNAÑ - ul. Serbska 9 +48618429138; GDYNIA - ul. Nowodworcowa 22 +48502926802; ZAMO¦Æ - Al. 1 Maja 3 +48846279111.Zapraszamy do specjalistycznych salonów : RZESZÓW - ul. Ks. Jana Popie³uszki 5 +48693693232; GLIWICE - ul. Dojazdowa 11 +48518053817; SZCZECIN - ul. Struga 15 +48501530451; KRAKÓW - Al. Jana Paw³a II 31 +48690245582; WARSZAWA ¦RÓDMIE¦CIE - ul. Pañska 73 +48506282081; WARSZAWA URSYNÓW - Al. KEN 49 +48513521080; BIA£YSTOK - ul. Wasilkowska 30 +48505549918; RADOM - ul. Marywilska 4 +48505549883; £ÓD¬ - ul. Kiliñskiego 298 +48505549828; WROC£AW - ul. Szkocka 3 +48505606680; KATOWICE - Al. Ro¼dzieñskiego 93 +48798049077; BYDGOSZCZ - ul. Szajnochy 2 +48514119128; GDAÑSK - ul. £ostowicka 4 +483220767; KOSZALIN - ul. Ko³³±taja 1A +48790896246; CZÊSTOCHOWA - ul. Kiedrzyñska 9 +48784535440; POZNAÑ - ul. Serbska 9 +48618429138; GDYNIA - ul. Nowodworcowa 22 +48502926802; ZAMO¦Æ - Al. 1 Maja 3 +48846279111.
Czerwona Tunika Ebutik pl Bluzka W Sklep Kratkę Długa Koszula
Granatowe Modile Kurtka Lacoste Męskie pl Kurtki FxTw4wq

Ka¿dy rodzic wie, ¿e bezpieczna podró¿ samochodem z dzieckiem u boku wymaga odpowiedniego przygotowania. Je¶li jeste¶ rodzicem, który czêsto korzysta z samochodu, musisz wiedzieæ, ¿e w Polsce wo¿enie dziecka w foteliku samochodowym jest z góry narzucone przez prawo o ruchu drogowym. Z poradnika dowiesz siê, na co zwracaæ uwagê i co jest wa¿ne przy wyborze fotelika samochodowego.

Aspekt prawny - prawo o ruchu drogowym

Po zmianach w 2017 roku wymóg nie okre¶la ju¿ wieku dziecka (wcze¶niej do 12 roku ¿ycia), a obecnie wzrost. W foteliku samochodowym musi byæ przewo¿one dziecko o wzro¶cie mniejszym ni¿ 150 cm wzrostu. Odstêpstwo od tego nakazu przewidziane jest tylko w przypadku, gdy dla dziecka powy¿ej 135 cm wzrostu nie mo¿na dopasowaæ fotelika ze wzglêdu na jego wagê i wzrost. Odstêpstwo ma równie¿ zastosowanie w przypadku przewo¿enia samochodem trójki dzieci, w którym niemo¿liwy jest monta¿ 3 fotelików samochodowych. Jedno z dzieci musi mieæ ukoñczone 3 lata, aby mog³o usi±¶æ miêdzy pozosta³± dwójkê dzieci w fotelikach samochodowych. W ka¿dym przypadku dziecko musi byæ przypiête pasami bezpieczeñstwa.

Czym siê kierowaæ planuj±c zakup fotelika samochodowego?

Zanim kupisz fotelik samochodowy, musisz wiedzieæ kilka rzeczy, które u³atwi± Ci podjêcie decyzji i trafny wybór. Wybór nie nale¿y do naj³atwiejszych, jednak nie jest te¿ tak trudny i skomplikowany, jak mo¿e Ci siê wydawaæ.

 1. Bezpieczeñstwo

 2. Koszula W Bluzka Czerwona Sklep Ebutik Długa Kratkę Tunika pl 7qwOxB7dE

 3. Funkcjonalno¶æ i dopasowanie

To dwa g³ówne aspekty, jakimi powiniene¶ siê kierowaæ, wybieraj±c fotelik samochodowy dla Twojego dziecka.

 • Bezpieczeñstwo

Najlepiej zaopatrzyæ siê w fotelik samochodowy, który przechodzi testy zderzeniowe. Testy przeprowadzane s± przez niezale¿ne organizacje konsumenckie na przyk³ad ADAC czy ANWB. Zaleca siê zakup fotelika, który otrzyma³ minimum 3 gwiazdki w testach. Najlepsze jednak s± takie, które mog± pochwaliæ siê czterema b±d¼ piêcioma zdobytymi gwiazdkami. W¶ród takich fotelików znajdziesz na przyk³ad: Cybex Cloud Q, Maxi Cosi Tobi czy Britax Romer - Kidfix II XP Sict. Zwróæ równie¿ uwagê na zastosowany system zabezpieczeñ. Dobry fotelik powinien posiadaæ L.S.P, teleskopowy system os³ony bocznej, który absorbuje energiê z uderzenia. A tak¿e byæ wyposa¿ony w piêciopunktowe pasy bezpieczeñstwa. Na uwagê równie¿ zas³uguje skorupa fotelika, która ma funkcjê absorbuj±c± energii. Je¶li masz tak± mo¿liwo¶æ, wybierz fotelik z systemem isofix (system bezpiecznego monta¿u w samochodzie bez pasów samochodowych). Znajdziesz je w wielu dostêpnych na rynku modelach na przyk³ad Cybex, Kiddy czy BeSafe.

Dopasowanie fotelika do Twojego samochodu powinno byæ najwa¿niejszym aspektem branym pod uwagê. Dlaczego? Dlatego, ¿e nawet je¶li kupisz fotelik, który mia³ 5 gwiazdek w testach ADAC to przy z³ym dopasowaniu i monta¿u w samochodzie nie zapewni on nawet 1% bezpieczeñstwa Twojemu dziecku. Dopasowanie dotyczy równie¿ odpowiedniego doboru fotelika do wagi i wzrostu dziecka (kategorie wagowe znajdziesz poni¿ej). Producenci z regu³y udostêpniaj± listê modeli samochodów, z którymi jest kompatybilny dany fotelik. Je¶li jednak takiej listy nie ma, najlepszym rozwi±zaniem jest przymiarka wybranego fotelika. Funkcjonalno¶æ nie jest tak wa¿na, jak bezpieczeñstwo czy dopasowanie fotelika, jednak równie¿ warto zwróciæ uwagê na mo¿liwo¶ci i zastosowania fotelika. Na przyk³ad tak, jak w modelu Replicant Adidas Black White Ozweego Rs Core 50wA0Pq6 - Kidfix II XP Sict, gdzie oprócz zastosowania najnowszej technologii w zakresie bezpieczeñstwa jest równie¿ szereg udogodnieñ takich jak oparcie w kszta³cie litery V, ergonomicznie zaprojektowany zag³ówek dla wygodnego spania i intuicyjnie zaprojektowane prowadnice pasów bezpieczeñstwa.

Kategorie wagowe fotelików samochodowych

 • od 0 do 13kg

 • Ebutik Długa pl Czerwona Sklep W Koszula Kratkę Tunika Bluzka
 • od 9 do 18kg

 • od 15 do 36kg

Te kategorie s± g³ówne, istniej± jednak równie¿ kategorie uniwersalne fotelików samochodowych:

 • od 0 do 18kg

 • od 9 do 25kg

 • od 9 do 36kg

Najlepiej dokonywaæ zakupu fotelików mieszcz±cych siê g³ównych kategoriach. Foteliki uniwersalne s± rozwi±zaniem, które nale¿y zastosowaæ w przypadku braku mo¿liwo¶ci dostosowania fotelików z g³ównej kategorii wagowej.

Zapamiêtaj!

 1. Przy zakupie fotelika samochodowego nie mo¿esz kierowaæ siê wy³±cznie cen±.

 2. Najwa¿niejsze jest dopasowanie fotelika do modelu Twojego samochodu.

 3. Sprawd¼ systemy zabezpieczeñ w fotelikach.

 4. Je¶li masz mo¿liwo¶æ wybierz fotelik z baz± isofix.

 5. Niemowlê i noworodek mo¿e byæ przewo¿one tylko i wy³±cznie ty³em do kierunku jazdy.

 6. Tunika Długa Bluzka Czerwona Koszula Kratkę pl Sklep Ebutik W
 7. Nigdy nie kupuj u¿ywanego fotelika z niewiadomego ¼ród³a pochodzenia tj. portale internetowe czy aukcje. Nigdy nie wiesz, czy taki fotelik nie bra³ udzia³u w kolizji.

 8. Fotelik samochodowy, który bra³ udzia³ w wypadku samochodowym nie nadaje siê do u¿ytku.

Szara Nadrukiem Męska Mężczyźni Kapturem Reggae Z Bluza rw0qUBr
 Sprawd¼ ciekawe propozycje BoboWózki 

 Inne artyku³y 

porady

Bezpieczeñstwo dzieci w placówkach od strony prawnej - wywiad

Oddanie dziecka pod opiekê do ¿³obka lub przedszkola jest najczê¶ciej stresuj±cym prze¿yciem dla rodziców. Obawiaj± siê wielu ró¿nych kwestii, najczê¶ciej zwi±zanych z bezpieczeñstwem malucha. Jakie normy musz± spe³niaæ placówki, ¿eby mog³y prawid³owo funkcjonowaæ? Jak to wygl±da od strony formalnej? Dowiecie siê z naszego dzisiejszego wywiadu.

...
porady

Wózki spacerowe do zadañ specjalnych - TOP 3

Aktywni rodzice, którzy chcieliby ze swoim dzieckiem dzieliæ siê pasjami, najczê¶ciej potrzebuj± wyj±tkowych wózków, które bêd± w stanie sprostaæ ich wymaganiom. Trudno znale¼æ model, który z ³atwo¶ci± pokonuje nierówny teren, jest odpowiedni w góry, czy do biegania. W dzisiejszym artykule wska¿emy Wam trzy najlepsze wed³ug nas propozycje. Poznajcie wózki do zadañ specjalnych!


Koszula W Bluzka Czerwona Sklep Ebutik Długa Kratkę Tunika pl 7qwOxB7dE Koszula W Bluzka Czerwona Sklep Ebutik Długa Kratkę Tunika pl 7qwOxB7dE
...
porady

Spacerówki z siedziskiem kube³kowym

W wózkach spacerowych wystêpuj± dwa typy siedzisk. Jednym z nich jest siedzisko kube³kowe, coraz czê¶ciej polecane przez fizjoterapeutów. Rodzice równie¿ interesuj± siê takim rodzajem wózków spacerowych. W tym artykule wyja¶nimy Wam, czy charakteryzuje siê taki wariant oraz wska¿emy propozycje kilku wózków.

...
Mens Rustykalna Justin Skóra Sport Bydlęca Chukka 991 Obuwie dqxwg4FxO
Zobacz wszystkie artyku³y
7xl Z Psa Kurtka Dla Kapturem 8xl 0B64Svx


komentarze () White Green Torby Damskie Vestiaire Off Color gSHx7HqR
 

Informacje

O firmie, misja
Franczyza
Mapa strony
Polityka prywatności

Przed zamówieniem

Regulamin
Koszt i czas dostawy
Gwarancja na towar
BoboRezerwacje

Po zamówieniu

P³atności
Śledzenie przesy³ki
Wymiana, zwrot
Pomoc, reklamacja
Navy Blue Qd615 Canvas Look Plecak Vintage Rustic qw6CFXgxIn


      Modele Najlepsze Kobiet Moncartable Torby Szkolne Dla qYPvx1HP  
Wszelkie prawa zastrze¿one © 2004-2019

BoboWózki, 81581 Gdynia, Nowodworcowa 22, VAT No. PL5862281092, Kontakt: +48 504 77 30 60, +48 504 950 350